Οι καρτέλες πληρωμών σε Α4 βοηθούν την γραμματεία να κρατάει τις πληρωμές που γίνονται από τους γονείς σε ένα ντοσιέ. Κάθε καρτέλα έχει χώρο για 3 σπουδαστές, είναι τυπωμένο σε χαρτί 150γρ και έχει τρύπες για να μπαίνει σε ντοσιέ.