50 φυλλα μπλοκ αποδείξεων τριπλότυπα με εκτυπωμένη την επωνυμία της σχολής σας και αρίθμηση. Η τιμή περιλαμβάνει και την σχεδίαση (προσαρμογή των στοιχείων σας στην απόδειξη).